همکاری با ما (استخدام)

اگر روحیه کار گروهی دارید، از نقد شدن بدتان نمی آید و بدنبال پیشرفت هستید رزومه خود را ارسال کنید.