برای موفقیت در کاری،باید درک درستی از آن کار و مسیر رشد در آن داشته باشیم.در واقع سنجه‌ها ابزاری برای تحلیل موفقیت و سلامت استارتاپ ها هستند.